Disclaimer

De redactie van ParkinsonPlaza verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. Evenwel kan zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De redactie van ParkinsonPlaza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze website. Verder adviseert zij meerdere bronnen te raadplegen en informatie te controleren.

Internationale gedragsregels voor medische en zorgsites
De redactie van ParkinsonPlaza onderschrijft de gedragsregels opgesteld door de Health On the Net Foundation (HON). Zij zal zich maximaal inspannen om de aldaar opgestelde gedragsregels op te volgen. De informatie gegeven op ParkinsonPlaza is ter ondersteuning, niet om de bestaande relatie tussen een patiënt/sitebezoeker en zijn of haar behandelend arts te vervangen. De originele versie van deze gedragsregels tref je aan op:  www.hon.ch/honcode/

Netiquette
De term Net Etiquette of netiquette is een algemeen gebruikte term om de algemeen geaccepteerde regels voor het gedrag voor het gebruik van het Internet en het World Wide Web te omschrijven. Wij verwachten van alle bezoekers van ParkinsonPlaza dat zij zich hieraan zullen houden.
Deze algemeen geaccepteerde regels voor Internet etiquette omvatten het volgende:
– Wees beleefd. Wees niet grof in berichten gericht aan anderen.
– Let op taalgebruik. Niet vloeken, geen vulgair of ander onacceptabel taalgebruik.
– Houd rekening met het feit dat elektronische post (e-mail) niet gegarandeerd privé is. Beheerders van de website hebben toegang tot alle mail.
– Gebruik het Internet niet op een wijze waardoor andere gebruikers van het Internet hinder zouden kunnen ondervinden.

Privacy
De redactie van ParkinsonPlaza is zich ervan bewust dat privacy een belangrijk goed is. Personalia en andere privacy gevoelige informatie zal dan ook niet afgegeven worden aan derden. Dit heeft met name betrekking op informatie welke in vertrouwen wordt verstrekt. Je bepaalt zelf hoeveel informatie je bloot geeft (bijdragen Columns, Portretten). Je dient zelf aan te geven of je anoniem wilt blijven in welk geval wij je wens zullen respecteren. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten. Eenmaal geplaatste informatie kan op verzoek weer verwijderd worden. ParkinsonPlaza sluit zich zoveel mogelijk aan bij de Nederlandse wetgeving en normen op het gebied van de privacybescherming.

Copyright
© Copyright ParkinsonPlaza
Gehele of gedeeltelijke overname van informatie op deze site, plaatsing van deze informatie op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik van deze website alleen na toestemming van de redactie.